A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

 

SOKSZÍNŰ TOVÁBBKÉPZÉSI KÍNÁLAT A 2022. ÉVI NYÁRI SZÜNETRE!

 

Református Pedagógiai Intézetben feltérképeztük, hogy szakértőink bevonásával milyen területeken tudunk magas szakmai színvonalú, aktuális képzéseket kínálni intézményeink számára.

A református köznevelési törvényben meghatározott kötelezettségünk alapján összeállítottuk ajánlott pedagógus továbbképzési kínálatunkat, melyet szeretettel ajánlunk a vezetők figyelmébe. Kínálatunk folyamatosan frissül, bővül, az intézmények igényei alapján.

 

A hitre nevelés elméleti alapjai

A 2011. CXC. törvény lehetővé teszi állami iskola 1-8. évfolyamán erkölcstan helyett felekezeti hit- és erkölcstan tanulását a diákok számára. Célunk, hogy a képzésen részt vevő pedagógusok alapvető ismereteket szerezzenek a törvény értelmében kötelezően választható hittan törvényi és szakmai hátteréről, sajátosságairól; az 1-8. évfolyamos diákok hitfejlődéséről; ismerjék meg az általános iskolai református hit- és erkölcstan kerettantervet és taneszközöket; a kerettanterv és taneszközök alapján váljanak képessé óravázlatok megírására.

A keresztyén pedagógia esszenciája

A keresztyén nevelés önálló, értékelvű pedagógiai rendszerként szerveződik meg világszerte. Az utóbbi években újraszerveződő magyar református nevelés különös figyelmet fordít a nevelőmunka elvi alapjainak azonosítására. A továbbképzést elvégző pedagógusok áttekintik a Kárpát-medencei református köznevelés funkcióit, küldetését.

A protestáns egyházi ének tanítása

A képzés célja: segíteni a hittan- és vallásoktatók, ének-zene tanárok, valamint lelkipásztorok és kántorok munkáját a protestáns egyházi énekekhez kapcsolódó teológiai, liturgiai, zenei és módszertani ismeretek megismertetésével, bővítésével, az azokhoz szükséges készségek kifejlesztésével. Lehetőséget nyújtani az egyházi ének tantervi, tanmeneti szervezésében való jártasság elsajátításához. KÉPZÉSÜNK AKKREDITÁCIÓJA JELENLEG MEGÚJÍTÁS ALATT!

A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása – A tanulás tanítása

A képzés célja a hagyományos tanári gondolkodás és gyakorlat átalakítása, módosítása. A program az aktív, interaktív és reflektív tanulás módszereit és technikáit követve és felhasználva a kritikai gondolkodás tartalmát, fejlesztésének lehetőségeit kibontó, egymásra épülő témákban strukturálódik. Szaktudományos hátterével, pedagógiai törekvéseivel, módszer- és eljáráskészletével olyan elméleti és gyakorlati tudást mozgósít és közvetít, amely a kritikai gondolkodás fejlesztését az interaktív és reflektív tanulást, tanulássegítést helyezi a középpontba. A tréning specialitása: a saját élményen alapuló tanulási folyamat megtapasztalása, az itt szereplő technikák gyakorlati hasznosságának beláttatása. A tanulói szerep átélése, a metakogníció folyamatos gyakorlása.

Értékorientált vezetés

A kétszer kétnapos képzés plenáris előadásokból és interaktív műhelymunkákból áll.A képzés a világnézetileg elkötelezett köznevelési intézmények formális és informális vezetőinek kíván segítséget nyújtani, hogy saját helyzetükben minél hatékonyabb vezetővé váljanak. A képzés fókuszában a korszerű vezetési ismeretek, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok és a keresztyén pedagógia sajátosságai állnak. A tematika a hollandiai Driestar Educatief keresztyén tanárképző főiskola szakmai együttműködésével került kialakításra, a képzés oktatói holland és magyar szakemberek.A képzés nyelve magyar (a holland nyelvű előadások szinkrontolmácsolásával).

Generációs kihívások, kommunikációs válaszok a köznevelésben

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a köznevelésben jelen lévő generációk jellemzőit, sajátosságait, ezáltal rálássanak és értelmezzék a generációk közötti kommunikációs nehézségeket, és eszközöket találjanak a generációk különbözőségéből fakadó konfliktusok kezelésére. A képzés további célja, hogy fejlődjön a résztvevők empátiája, asszertivitása, kommunikációja és konfliktuskezelési stratégiája, illetve képessé váljanak az „én-márka” tudatos formálására.

A program sajátossága, hogy a tananyagba önismeret-fejlesztési (irodalomterápiás) foglalkozások is beépítésre kerültek, melyek során a kulcstémák saját-élményű csoportfoglalkozás keretében is feldolgozásra kerülnek.

Komplex tanulásszervezési formák a pedagógiai gyakorlatban

A továbbképzés olyan tanulásszervezési formák tervezésére, szervezésére, megvalósítására készíti fel a résztvevőket, amely formák tantárgyközi – vagyis tantárgyakon átívelő – jellegük miatt a mai pedagógiai gyakorlatban háttérbe szorulnak, ugyanakkor a diákok tanulási motivációja és permanens tanulásra való felkészítése szempontjából meghatározóak lehetnek. Ilyen formák a témanap vagy témahét, a projekt, az erdei iskola és a kutatás alapú tanulás.

Kreatív hittan, módszertani lehetőségek a katechézisben

A képzés célja a 2011.CXC. törvény 35.§ értelmében állami iskolában tartott református hit- és erkölcstan tantárgy oktatásához szükséges minimális módszertani ismeretek átadása, lehetőséget nyújtani az hit- és erkölcstan oktatás tantervi, tanmeneti szervezésében való jártasság elsajátításához. 

Külső és belső mérési eredmények feldolgozása és hasznosítása az iskolákban

A képzés célja, hogy a résztvevők áttekintést kapjanak a köznevelési intézményeket érintő külső mérésekről. Váljanak képessé az intézményi és a tanulói eredmények értelmezésére és azok felhasználására az oktató-nevelő munka tervezése és gyakorlata során. Sajátítsák el a belső mérések összeállításának módszertanát, informatikai lehetőségeit; váljanak képessé belső mérések összeállítására, az eredmények elemzésére és kiértékelésére.

Lelki nevelés a keresztény óvodában

Az érzelmi, lelki nevelés kiemelten fontos területe az óvodai nevelésnek. A keresztény nevelés alapvetően a lelki nevelést helyezi a középpontba. A képzés specialitása, hogy a korszerű óvoda pedagógiai ismereteket egyesíti a keresztény nevelés főbb tartalmi elemeivel. A képzés során a résztvevők megismerik az inkluzív pedagógiai szemléletet, a keresztény pedagógia alapjait. A komplex személyiség fejlesztés részeként betekintést nyernek a hitre nevelés folyamatába. Megismerkednek a lelki nevelés módszertanával, eszköztárával és a megvalósításhoz szükséges pedagógus attitűddel.

A képzés nagy tematikai egységei egymásra épülnek, így segítik a résztvevőket, hogy a feldolgozott témákat rendszerszerűen, folyamatba ágyazottan sajátítsák el.

"Megtanítalak téged az útra, amelyen járj." (Zsolt. 32,8) – bibliai keretű élménypedagógiai képzés gyerekek és fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztésére

A virtuális világot előnyben részesítő jelenkori társadalmunk új kihívás elé állítja az egyházi nevelést is. A kérdés az, hogy közösségeink milyen módon képesek a felnövekvő nemzedék felé közvetíteni azokat a viselkedési normákat, amelyeket a társadalom elvár majd az egyén felnőtté válását követően. Ehhez a munkához kíván segítséget adni a bibliai alapú élménypedagógiai képzés, mely eszközeinek használatával a gyermekek képesek lesznek arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák. Képzésünkön játékos élménypedagógiai módszerekkel a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek aktív cselekvésen és saját élményen keresztül, ötvözve a Franz Kett-féle padlóképes módszerrel, mely a keresztény istenképre, emberképre épül. A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozás során elkészült padlókép, melyet a résztvevők közösen alkotnak meg. Az egységes értelemorientált pedagógia a szépség iránti igény megélésére, a közösségi létre nevel.

Megújuló latintanítás

A képzés célja, hogy a résztvevők ismerkedjenek meg a klasszika-filológia legfrissebb eredményeivel és az új szakmódszertani lehetőségekkel. Szeretnénk elősegíteni, hogy a résztvevők az új ismereteket, információforrásokat és módszertani lehetőségeket képesek legyenek beépíteni tanítási gyakorlatukba, diszciplináris és szakmódszertani ismereteik bővülésével képessé váljanak a szakmai megújulásra és a tanulók kompetenciáinak hatékonyabb fejlesztésére. Célunk, hogy a résztvevők értesüljenek az új jogszabályokról, új kiadványokról, a munkájukat segítő online lehetőségekről, s ezáltal könnyebben és hatékonyabban tervezzék az óráikat. 

Online feladatkészítés a közismereti tárgyakhoz és a hit- és erkölcstan oktatáshoz

A digitális nemzedék tanulási jellemzőit szem előtt tartva, a tanulók digitális elvárásaihoz igazodva, a képzés célja a digitális pedagógiai módszerek és gyakorlatok átadása a résztvevők számára. A képzés során elsősorban az online feladatkészítő és tanulásszervező oldalak megismerésére és használatuk begyakorlására helyezzük a hangsúlyt, illetve azon képesség kialakítására, hogy ezeken az oldalakon gyakorló vagy számon kérő feladatokat, feladatsorokat tudjanak összeállítani a résztvevők.

Szeretetnyelvek a pedagógiában

Célunk, hogy a képzésben részt vevők ismerjék meg a szeretet, mint kommunikációs rendszer Gary Chapman-féle modelljét. Művészeti és irodalmi példák segítségével ismerjék fel saját és interakciós partnerük szeretetnyelvét. Ismerjék meg az egyes szeretetnyelvek korosztályi jellemzőit. Legyenek képesek a szeretetnyelveket adekvát módon alkalmazni, különösen krízishelyzetekben, fegyelmezési szituációkban. Váljanak képessé a megszerzett ismeretek iskolai környezetben való alkalmazásának megtervezésére. A képzés célja továbbá, hogy fejlődjön a résztvevők önismerete és érzelmi intelligenciája.

Tanuljunk egymástól! – Tudásmegosztás pedagógusok között

A képzési program a református oktatási-nevelési intézmények pedagógusai között a tudásmegosztás szakmai támogatásának erősítésére jött létre. Tudásmegosztás alatt a pedagógusok által birtokolt szakmai (elméleti, gyakorlati és szaktárgyi) tudás szervezeten belüli vagy szervezetek közti megosztását értjük, melynek számtalan írásos, bemutatással történő és szóbeli formája ismert. A program során a résztvevőket felkészítjük arra, hogy a saját, más pedagógusok számára is használható jó gyakorlatukat szakmailag megalapozott, érthető és adaptálható formában osszák meg egymással.

 

                                   

Akkreditált képzéseink résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló visszajelzéseinek összesítését a lap alján, csatolt dokumentumként tekinthetik meg. 

                                      

Csatolt fájlok: