A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

Református Pedagógiai Intézetben feltérképeztük, hogy szakértőink bevonásával milyen területeken tudunk magas szakmai színvonalú, aktuális képzéseket kínálni intézményeink számára.

A református köznevelési törvényben meghatározott kötelezettségünk alapján összeállítottuk ajánlott pedagógus továbbképzési kínálatunkat, melyet szeretettel ajánlunk a vezetők figyelmébe. Kínálatunk folyamatosan frissül, bővül, az intézmények igényei alapján.

 

A hitre nevelés elméleti alapjai

A 2011. CXC. törvény lehetővé teszi állami iskola 1-8. évfolyamán erkölcstan helyett felekezeti hit- és erkölcstan tanulását a diákok számára. Célunk, hogy a képzésen részt vevő pedagógusok alapvető ismereteket szerezzenek a törvény értelmében kötelezően választható hittan törvényi és szakmai hátteréről, sajátosságairól; az 1-8. évfolyamos diákok hitfejlődéséről; ismerjék meg az általános iskolai református hit- és erkölcstan kerettantervet és taneszközöket; a kerettanterv és taneszközök alapján váljanak képessé óravázlatok megírására.

A keresztyén pedagógia esszenciája

A keresztyén nevelés önálló, értékelvű pedagógiai rendszerként szerveződik meg világszerte. Az utóbbi években újraszerveződő magyar református nevelés különös figyelmet fordít a nevelőmunka elvi alapjainak azonosítására. A továbbképzést elvégző pedagógusok áttekintik a Kárpát-medencei református köznevelés funkcióit, küldetését.

A protestáns egyházi ének tanítása

A képzés célja: segíteni a hittan- és vallásoktatók, ének-zene tanárok, valamint lelkipásztorok és kántorok munkáját a protestáns egyházi énekekhez kapcsolódó teológiai, liturgiai, zenei és módszertani ismeretek megismertetésével, bővítésével, az azokhoz szükséges készségek kifejlesztésével. Lehetőséget nyújtani az egyházi ének tantervi, tanmeneti szervezésében való jártasság elsajátításához.

A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása – A tanulás tanítása

A képzés célja a hagyományos tanári gondolkodás és gyakorlat átalakítása, módosítása. A program az aktív, interaktív és reflektív tanulás módszereit és technikáit követve és felhasználva a kritikai gondolkodás tartalmát, fejlesztésének lehetőségeit kibontó, egymásra épülő témákban strukturálódik. Szaktudományos hátterével, pedagógiai törekvéseivel, módszer- és eljáráskészletével olyan elméleti és gyakorlati tudást mozgósít és közvetít, amely a kritikai gondolkodás fejlesztését az interaktív és reflektív tanulást, tanulássegítést helyezi a középpontba. A tréning specialitása: a saját élményen alapuló tanulási folyamat megtapasztalása, az itt szereplő technikák gyakorlati hasznosságának beláttatása. A tanulói szerep átélése, a metakogníció folyamatos gyakorlása.

Bibliodramatikus eszközök használata a katechézisben

A református hitoktatásban dolgozó lelkészek, hittanoktatók, vallástanárok számára nagy szükség van a módszertani repertoár bővítésére. A bibliodráma olyan módszer, ami nagyon jól alkalmazható a hittanoktatás során a bibliai történetek élményszerű átadásához. A legalapvetőbb bibliodramatikus módszerek elsajátíthatók e módszertani képzés és megfelelő bibliai háttértudás segítségével, így a módszer elemei alkalmazhatóak a hittanóra keretein belül is. A továbbképzés specialitása, hogy elméleti alapok mellett sok sajátélményű gyakorlatot tartalmaz.

Értékorientált vezetés

A kétszer kétnapos képzés plenáris előadásokból és interaktív műhelymunkákból áll.A képzés a világnézetileg elkötelezett köznevelési intézmények formális és informális vezetőinek kíván segítséget nyújtani, hogy saját helyzetükben minél hatékonyabb vezetővé váljanak. A képzés fókuszában a korszerű vezetési ismeretek, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok és a keresztyén pedagógia sajátosságai állnak. A tematika a hollandiai Driestar Educatief keresztyén tanárképző főiskola szakmai együttműködésével került kialakításra, a képzés oktatói holland és magyar szakemberek.A képzés nyelve magyar (a holland nyelvű előadások szinkrontolmácsolásával).

Generációs kihívások, kommunikációs válaszok a köznevelésben

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a köznevelésben jelen lévő generációk jellemzőit, sajátosságait, ezáltal rálássanak és értelmezzék a generációk közötti kommunikációs nehézségeket, és eszközöket találjanak a generációk különbözőségéből fakadó konfliktusok kezelésére. A képzés további célja, hogy fejlődjön a résztvevők empátiája, asszertivitása, kommunikációja és konfliktuskezelési stratégiája, illetve képessé váljanak az „én-márka” tudatos formálására.

A program sajátossága, hogy a tananyagba önismeret-fejlesztési (irodalomterápiás) foglalkozások is beépítésre kerültek, melyek során a kulcstémák saját-élményű csoportfoglalkozás keretében is feldolgozásra kerülnek.

Kreatív hittan, módszertani lehetőségek a katechézisben

A képzés célja a 2011.CXC. törvény 35.§ értelmében állami iskolában tartott református hit- és erkölcstan tantárgy oktatásához szükséges minimális módszertani ismeretek átadása, lehetőséget nyújtani az hit- és erkölcstan oktatás tantervi, tanmeneti szervezésében való jártasság elsajátításához. 

Külső és belső mérési eredmények feldolgozása és hasznosítása az iskolákban

A képzés célja, hogy a résztvevők áttekintést kapjanak a köznevelési intézményeket érintő külső mérésekről. Váljanak képessé az intézményi és a tanulói eredmények értelmezésére és azok felhasználására az oktató-nevelő munka tervezése és gyakorlata során. Sajátítsák el a belső mérések összeállításának módszertanát, informatikai lehetőségeit; váljanak képessé belső mérések összeállítására, az eredmények elemzésére és kiértékelésére.

Lelki nevelés a keresztény óvodában

Az érzelmi, lelki nevelés kiemelten fontos területe az óvodai nevelésnek. A keresztény nevelés alapvetően a lelki nevelést helyezi a középpontba. A képzés specialitása, hogy a korszerű óvoda pedagógiai ismereteket egyesíti a keresztény nevelés főbb tartalmi elemeivel. A képzés során a résztvevők megismerik az inkluzív pedagógiai szemléletet, a keresztény pedagógia alapjait. A komplex személyiség fejlesztés részeként betekintést nyernek a hitre nevelés folyamatába. Megismerkednek a lelki nevelés módszertanával, eszköztárával és a megvalósításhoz szükséges pedagógus attitűddel.

A képzés nagy tematikai egységei egymásra épülnek, így segítik a résztvevőket, hogy a feldolgozott témákat rendszerszerűen, folyamatba ágyazottan sajátítsák el.

"Megtanítalak téged az útra, amelyen járj." (Zsolt. 32,8) – bibliai keretű élménypedagógiai képzés gyerekek és fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztésére

A virtuális világot előnyben részesítő jelenkori társadalmunk új kihívás elé állítja az egyházi nevelést is. A kérdés az, hogy közösségeink milyen módon képesek a felnövekvő nemzedék felé közvetíteni azokat a viselkedési normákat, amelyeket a társadalom elvár majd az egyén felnőtté válását követően. Ehhez a munkához kíván segítséget adni a bibliai alapú élménypedagógiai képzés, mely eszközeinek használatával a gyermekek képesek lesznek arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák. Képzésünkön játékos élménypedagógiai módszerekkel a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatjuk be a résztvevőknek aktív cselekvésen és saját élményen keresztül, ötvözve a Franz Kett-féle padlóképes módszerrel, mely a keresztény istenképre, emberképre épül. A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozás során elkészült padlókép, melyet a résztvevők közösen alkotnak meg. Az egységes értelemorientált pedagógia a szépség iránti igény megélésére, a közösségi létre nevel.

Online feladatkészítés a közismereti tárgyakhoz és a hit- és erkölcstan oktatáshoz

A digitális nemzedék tanulási jellemzőit szem előtt tartva, a tanulók digitális elvárásaihoz igazodva, a képzés célja a digitális pedagógiai módszerek és gyakorlatok átadása a résztvevők számára. A képzés során elsősorban az online feladatkészítő és tanulásszervező oldalak megismerésére és használatuk begyakorlására helyezzük a hangsúlyt, illetve azon képesség kialakítására, hogy ezeken az oldalakon gyakorló vagy számon kérő feladatokat, feladatsorokat tudjanak összeállítani a résztvevők.

Szeretetnyelvek a pedagógiában

Célunk, hogy a képzésben részt vevők ismerjék meg a szeretet, mint kommunikációs rendszer Gary Chapman-féle modelljét. Művészeti és irodalmi példák segítségével ismerjék fel saját és interakciós partnerük szeretetnyelvét. Ismerjék meg az egyes szeretetnyelvek korosztályi jellemzőit. Legyenek képesek a szeretetnyelveket adekvát módon alkalmazni, különösen krízishelyzetekben, fegyelmezési szituációkban. Váljanak képessé a megszerzett ismeretek iskolai környezetben való alkalmazásának megtervezésére. A képzés célja továbbá, hogy fejlődjön a résztvevők önismerete és érzelmi intelligenciája.

 

A Református Pedagógiai Intézet akkreditált pedagógus-továbbképzéseinek 2019. évi tájékoztatója INNEN letölthető.

 

                                   

Akkreditált képzéseink résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló visszajelzéseinek összesítését a lap alján, csatolt dokumentumként tekinthetik meg. 

                                      

Csatolt fájlok: