A rendezvényekre on-line jelentkezhet. BelépésRegisztrációElfelejtett jelszó

A tankönyvbe található énekek:

Áldd, lelkem, Istened

Az egyháznak a Jézus

Az Úr énnékem

Elmúlt az éj

Hála

Igéddel áldj meg

Isten élő Lelke jöjj

Isten nevét dicsérem

Jézus Krisztus szép fényes hajnal

Jöjj, ó jöjj el

Kegyes Jézus

No, minden népek

Ó felséges Úr

Ott a messze földön

Siess keresztyén

Sűrű sötét van

Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe

Tebenned bíztunk

Új világosság jelenék

Valaki vallást tesz

Egyéb énekjavaslatok:

 

1./ Református énekeskönyv

•             19. zsoltár- Az egek beszélik – Isten törvénye

•             23. zsolt. –Az Úr énnékem őriző Pásztorom -védelem (+BS, HK)

•             46. zsolt. –Az Isten a mi reménységünk-reménység (+BS)

•             65. zsolt- A Sionnak hegyén Úr Isten

•             66. zsolt.- Örvendj egész föld (+BS)

•             91. zsolt. –Aki a felséges Úrnak –oltalom

•             98. zsolt.- Énekeljetek új éneket (dall. RÉ.66. zsolt. Örvendj egész föld)

•             100. zsolt.- E földön ti minden népek  -Isten teremtményei   

•             105. zsolt.- Adjatok hálát az Istennek -hálaadás(+BS)

•             117. zsolt. –Az Urat minden nemzetek- dicséretmondás

•             118. zsolt. –Adjatok hálákat az Úrnak (dall. 66. zsolt. Örvendj egész föld)

•             119. zsolt.- Az oly emberek nyilván boldogok- Isten törvénye

•             122. zsolt.- Örülök az én szívemben- templomszentelés

•             133. zsolt.- Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörűség –egyetértés, testvéri szeretet

•             139. zsolt. - Uram, te megvizsgálsz engem (dall. 30. zsolt. Dicsérlek, Uram, tégedet)

•             142. dicséret.- Én az Úrhoz felkiálték (dall. RÉ.100. zsolt. E földön ti minden népek)

•             151. dics. –Uram Isten siess – Huszár Gál éneke- ima, könyörgés(+BS)

•             163. dics.- Örvend mi szívünk –örvendezés

•             167. dics. – Jöjj, mondjunk hálaszót –örvendezés, hálaadás (+BS)

•             171. dics. –Megáll az Istennek Igéje

•             174. dics.- Atya, Fiú, Szentlélek

•             178. dics.- Dicsőség az Atyának

•             180. dics.- A töredelmes szívet (dall. RÉ. 341. dics. Ó krisztusfő, te zúzott)

•             192. dics. –Adj békességet Úr Isten – D Pacem Domine

•             196. dics. –Mondjatok dícséretet- hálaadás (+BS,DU)

•             197. dics.- Hálaadásunkban rólad emlékezünk (dall. RÉ.380. dics. Semmit ne bánkódjál)

•             200. dics. –Ó, maradj kegyelmeddel- életünk Istennel

•             214. dics. –Sok nyavalyánkban- oltalom Istenben (dall. 161. dics. Siess, keresztyén)

•             215. dics.- Eltévedtem mint juh –tékozló fiú

•             225. dics. –Nagy hálát adjunk (+BS)

•             234. dics. –Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét- szeretetközösség

•             241. dics. –Szent vagy örökké- Szentháromság dicsérete

•             251. dics. - Meghódol lelkem-az egész teremtett világ imádja az Urat

•             254. dics.- Mindenkoron áldom- Sztárai Mihály éneke (+BS,HK)

•             255. dics. –Mely igen jó - Sztárai Mihály éneke (+BS)

•             256. dics.- Irgalmazz, Úr Isten- István deák éneke

•             280. dics. –Ismét egyik esztendeje (dall. RÉ. 84. zsolt. Ó seregeknek Istene)- óévi ének

•             282. dics.- Nékünk születék –újévi ének (+BS,DU)

•             294. dics.- Jézus, vígasságom (+BS)

•             296. dics.- Szép tündöklő hajnalcsillag –születés, karácsony, örvendezés

•             297. dics. Ó seregeknek hatalmas királya (dall.RÉ.81. zsolt. Örvendezzetek)

•             328. dics.- Jöjjetek Krisztust dicsérni -karácsony

•             329. dics.- Itt állok jászolod felett – karácsony, keresztelés (+BS)

•             337. dics. –Paradicsomnak te szép élő fája – Krisztus hét szava a keresztfán (+BS)

•             356. dics.- Felvirradt áldott szép napunk –húsvét (+DU)

•             373. dics. Jövel, teremtő Szentlélek- Veni Creator Spiritus

•             377. dics.- Szentlélek, végy körül bennünket (dall. RÉ.65.zsolt. A Sionnak hegyén)

•             392. dics.- Az egyháznak a Jézus a fundamentoma - anyaszentegyház(+HK)

•             395. dics. – Isten szívén megpihenve –egység, közösség

•             434. dics. –Vezess Jézusunk - útkeresés

•             435. dics.- Lelkem siet hozzád menni (dall. RÉ. 210. dics. Ó áldandó)-úrvacsora

•             436. dics. –Örülj szívem, vígadj lelkem – úrvacsora

•             440. dics.- Jer, lássuk az Úr keresztjét (dall.RÉ.42. zsolt. Mint a szép híves)

•             448. dics.- Hirdetvén az Úr halálát (dall. RÉ. 316. dics. Az Istennek szent angyala)

•             450. dics.- Drága dolog az Úr Istent dícsérni- vígasztalás, gyógyulás

•             473. dics. –Emeled fel szíved, füled nyisd meg -dall. RÉ. 140. zsolt. Szabadíts meg engem- tízparancsolat (+BS)

•             479.dics. –Hinni taníts Uram, kérni taníts

 

2./ Berkesi Sándor: Az Úrnak zengjen az ének c. ifjúsági énekeskönyv

•             49. A jöttöd miként várjam

•             53. Ti zárt ajtók, táruljatok!(dall RÉ. 296. dics. Szép tündöklő hajnalcsillag)

•             54. Szállj, szállj magasra (dall. RÉ.315.dics. Krisztus Urunknak)

•             82. Új esztendő, vígság szerző- újévi ének

•             86. Messziről száll dalunk- kánon(+DU,JJ)

•             89. Bocsásd meg Úr Isten (+RÉ)

•             91. Győzhetetlen én kőszálam (+RÉ)

•             95. Ha utam borítja felhőnek árja (+DU)

•             99. Mit használ a keresztyénségem (dall. RÉ. 42. zsolt. Mint a szép híves)

•             101. Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet (dall. RÉ.8. zsolt. Ó, felséges Úr)

•             124. Áldj meg minket Úr Isten (+DU)

•             134. Kérlek, téged, Istenemet

•             135. Ó, Jézus, amikor sokan

•             143. Végtelen irgalmú, szentséges Úr Isten (dall. RÉ.256. dics. Irgalmazz, Úr Isten)

•             196. Bár szétszakadva él az egyház –dall. RÉ. 274. dics. Ki Istenének (+DU)

•             205. Hisszük: az Úr világ Ura(dall.RÉ.100. zsolt. E földön + énekelhető 134. zsolt. Úrnak szolgái)

•             221. Nem nekünk, Uram, nem nekünk engedd (dall.RÉ. 115. zsolt.)

•             233. Semmit ne bánkódjál (dall. RÉ. 380. dics.)

•             241. Apostoli Hitvallás -dall. RÉ.74. zsolt. Miért vetsz minket (+RÉ)

•             258. Add békédet Urunk- Da Pacem Domine (+DU)

•             267. Ének Hunyadi Jánosról

•             272. Mi kegyes Atyánk (dall.RÉ.161. dics. Siess keresztyén)

•             294. Székely asztali áldás (+DU)

•             316. Magyar ének

 

3./ Dicsérjétek az Urat c. énekegyűjtemény

•             6. Szolgáljál vígadozva – kánon

•             98. Igaz Pásztor-  szabadítás (+BS)

•             129. Dicsőség néked, Istenünk- feltámadás ( +BS)

•             134. Zengjen hálaének –hálaadás

•             137. Uram, közel voltam hozzád – bűnbocsánat (+BS)

•             138. Jó Atyánk, örök Úr Isten- kánon, pünkösd (+BS)

•             140. Jövel, Szentlélek Isten –pünkösd

•             151. Velem vándorol utamon Jézus – Isten vezetése (+BS)

 

4./ Jézushoz jöjjetek c. kánongyűjtemény

•             11. Áldd meg a Földet (+DU)

•             28. Áldott a férfi (+BS, DU)

•             58. Mindig legyetek kegyesek

•             66. Nem erővel, erővel, hatalommal - Szentlélek

•             111. Várni jó – kánon (+DU)